Våre vedtekter

Enebakk BlandaKor

Stiftet 12. september 1990

VEDTEKTER

Fastsatt av årsmøtet 06.02.91 m/rettelser i årsmøte 29.01.93 revisjon årsmøtet 05.02.02 endring i § 7.2 årsmøte 14.02.06 revisjon årsmøte 01.02.11 revisjon årsmøte 07.02.12

§ 1. ORGANISASJON

Enebakk BlandaKor (EBK) holder til i Enebakk kommune. Årsmøtet er EBK ́s øverste myndighet. Et styre velges av årsmøtet til å forestå korets drift. EBK er partipolitisk og religiøst nøytralt.

§ 2. FORMÅL

EBK skal samle sanginteresserte i Enebakk og omegn i et skapende musikals miljø, og gjennom egne konserter og andre opptredener søke å stimulere interessen for korsang generelt og fremme den musikalske utvikling hos den enkelte korsanger.
EBK bør samarbeide med andre kor for å utveksle musikalske og administrative erfaringer.

§ 3 MEDLEMSKAP

Som medlem kan opptas alle med lyst og interesse for sang.
Den som søker medlemskap, må ved stemmeprøve vise seg skikket som korsanger. Dirigenten avgjør dette. Minstealder for opptak er 14 år.

Medlemskontingenten betales halvårsvis, pr 01.04. og 01.11. Kontingenten for deler av et halvår avgjøres av styret. Nye medlemmer betaler ikke kontingent for 1. mnd. For halvårig permisjon betales 1⁄4 kontingent.

Et medlems plikter er:

 • –  å arbeide for å fremme korets mål
 • –  å følge de vedtak som blir fattet i henhold til EBK ́s vedtekter
 • –  å møte opp til alle øvelser, konserter og lignende i den grad det er mulig
 • –  å betale kontingent innen frist som er fastsatt i vedtektene
 • –  å melde fravær til stemmefører i god tid
 • –  å være tilstede på de to siste øvelsene før en opptreden, dirigenten kan gi dispensasjon
 • –  å gi skriftlig melding til EBK`s styre ved permisjon eller utmelding

Vedtekter Enebakk Blandakor 1 rev. 07.02.12

§ 4 EKSKLUSJON

Styret kan suspendere et medlem. Før vedtak fattes, skal medlemmet gis anledning til å uttale seg. Styrets avgjørelse kan ankes inn for første årsmøte innen 3 – tre – uker.

Årsmøtet kan ekskludere et medlem, det kreves minst 2/3 flertall.

§ 5 ÅRSMØTET

Årsmøtet er EBK`s øverste myndighet. Bare kormedlemmer som har betalt kontingent for foregående halvår, har tale-, forslags- og stemmerett.

Dirigenten kan møte og har talerett. Revisor kan møte med talerett i forbindelse med behandling av regnskap dersom vedkommende ikke er medlem av EBK.

Styrets medlemmer har stemmerett i alle saker som ikke gjelder årsmelding og regnskap.

Ordinært årsmøte holdes hvert år innen 15.februar, og trer sammen etter skriftlig innkalling fra styret med minst seks ukers varsel. Saker som ønskes behandlet av årsmøtet, må være styret i hende minst tre uker før årsmøtet. Senest to uker før årsmøtet skal endelig innkalling med årsberetning, regnskap, budsjett og andre aktuelle dokumenter utsendes.

Ekstraordinært årsmøte skal innkalles med minst to ukers varsel, når styret eller minst 1/3 av medlemmene krever det. Saksliste skal følge innkalling. Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst halvparten av stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Det ordinære årsmøtet skal:

 1. Velge en møteleder, 2 referenter og 2 protokollvitner
 2. Godkjenne innkalling og saksliste
 3. Behandle styrets årsberetning
 4. Behandle revidert regnskap
 5. Vedta budsjett og herunder fastsette kontingent
 6. Behandle innkomne saker
 7. Foreta følgende valg:

  a) leder for 1 år
  b) 2 medlemmer til styret skiftevis nestleder/sekretær og kasserer/styremedlem ( 2 år) c) 2 varamedlemmer skiftevis (2 år)
  d) 2 revisorer (1 år)
  e) 2 medlemmer til musikkutvalget, skiftevis fra to av stemmegruppene (2 år). Blant musikkutvalgets medlemmer velger årsmøtet leder og noteforvalter
  f) leder og 2 medlemmer til fest- og arrangementskomité (1 år)
  g) ordensmann (1 år)
  h) leder og 2 medlemmer til valgkomité, etter forslag fra styret

Styret kan forøvrig oppnevne komiteer etter behov til bestemte oppgaver.

Alle korets medlemmer som oppfyller kravet i § 3.4 kan velges til tillitsverv. Tillitsvalgte kan nekte gjenvalg for like lang tid som de har innehatt tillitsverv. Alle tillitsverv i EBK er ulønnet.

Vedtekter Enebakk Blandakor 2 rev. 07.02.12

All stemmegivning er åpen. Ved valg og eksklusjoner skjer stemmegivning skriftlig dersom minst en stemmeberettiget forlanger det. Sakene avgjøres ved alminnelig flertall dersom ikke annet er bestemt i vedtektene. Ved stemmelikhet teller møteleders stemme dobbelt, unntatt ved valg der avgjørelser skjer ved loddtrekning. Det skal føres protokoll som undertegnes av referent og protokollvitner. Kopi av protokoll skal sendes korets medlemmer.

§ 6 STYRET

EBK ledes av et styre med minst fem medlemmer. I styret kan dirigent og leder i musikkutvalget møte etter behov, da uten stemmerett.

Styret er vedtaksført når minst tre medlemmer hvorav leder eller nesteleder er til stede. Ved stemmelikhet teller leder/nestleders stemme dobbelt.

Styret skal:

 • –  fastsette tid og sted for årsmøtet
 • –  engasjere/gjøre nødvendige avtaler med dirigent
 • –  fastsette tid for øvelser og ordne med lokaler
 • –  føre og avslutte regnskap v/kasserer og sørge for at revisor får revidert regnskap før

  årsmøtet

 • –  sørge for betryggende forvaltning av midler/eiendeler
 • –  skrive referat fra styremøter og utarbeide årsberetning
 • –  informere korets medlemmer om styrets arbeid
 • –  utføre andre oppgaver som naturlig hører inn under styret

  § 7 MUSIKKUTVALGET

  Musikkutvalget (MU) består av en valgt kontaktperson fra hver stemmegruppe samt dirigent. En representant fra styret møter i MU etter behov.

  MU har musikkfaglig ansvar for EBK`s konserter, egne seminarer og andre musikkfaglige tiltak. MU skal holde seg orientert om medlemmenes ønsker vedr. repertoar.

  Forslag til repertoar og kostnadsdrivende tiltak legges fram for styret før det legges fram for koret. MU sørger for noter.

  § 8 ØKONOMI

  EBK`s økonomi er basert på årlig kontingent fra medlemmer samt de tildelinger og støtteordninger som gis fra offentlige kulturbudsjetter. For øvrig er det opp til styret å finne andre inntektsmuligheter. Regnskap følger kalenderåret.

  § 9 NOTER/UNIFORMER

  Notene utlånes til EBK`s medlemmer for den tiden de er aktive i koret. Notemapper anskaffes av koret og selges til fastsatt pris. Medlemmene må kjøpe uniformer. Dersom et medlem slutter, kan koret kjøpe tilbake uniformen til fastsatt pris etter plaggets tilstand. Uniform skal bæres ved alle opptredener dersom ikke annet blir bestemt.

Vedtekter Enebakk Blandakor 3 rev. 07.02.12

§ 10 VEDTEKTSENDRING

Vedtektene kan bare endres av årsmøtet, og da med 2/3 flertall. Forslag til endringer må framsettes i samsvar med vedtektenes § 5.

§ 11 OPPLØSNING AV EBK

Oppløsning av Enebakk BlandaKor kan bare vedtas av to ordinært påfølgende årsmøter, og da med minst 2/3 flertall. Disponering av midler/eiendeler bestemmes med alminnelig flertall av samme møte.

Ved oppløsning består EBK`s kapital som fond i fem år. Dersom det etter fem år ikke er planer om å gjenoppta korets drift, gjøres vedtak om disponering av midler. Midlene bør tilfalle det lokale musikkliv, fortrinnsvis kor.